Home / Meer info / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Wanneer gaat mijn kind voor het eerst naar school?
In welke groep wordt mijn kind geplaatst?
Hoe vraag ik verlof aan voor mijn kind?
Zijn er mogelijkheden voor overblijven?
Mag een kind trakteren op een verjaardag?
Wat als mijn kind niet kan meedoen aan gym- of zwemles?
Hoe zit het met hoofdluis?
Wat kan ik doen om hoofdluis te voorkomen?
Mag mijn kind op de fiets naar school?
Wat te doen als mijn kind ziek is?
Wat gebeurt er als een docent ziek is?
Mag een kind onder schooltijd naar huisarts of tandarts?
Wanneer en waar wordt er gegymd?
Welke kleding draagt mijn kind tijdens de gymlessen?
Wanneer, waar en door wie wordt gezwommen?
Cadeautje voor de meester/juf als deze jarig is?
Wat zijn de schooltijden?
Wat doet de school tegen pesten?
Wat moet ik doen als ik het met bepaalde zaken niet eens ben?
Heeft de school een klachtenregeling?
Hoe werkt de klachtenregeling?
Hoe zit het met buitenschoolse opvang?
Kan ik mijn kinderen met de auto naar school brengen?
Wat zijn de regels voor eten en drinken tijdens het speelkwartier?
Kan ik als ouder helpen op school?
Vanaf welke leeftijd mag/moet mijn kind naar school?
Kan mijn kind op school leren typen?
Wanneer komt de schoolfotograaf?
Mijn kind zoekt excuusjes om niet naar school te gaan. Wat moet ik doen?
Kan mijn kind van school gestuurd worden?
Wat is de ouderbijdrage en waarom moet ik die betalen?
Wat is een schoolvorderingsgesprek?
Wanneer vinden schoolvorderingsgesprekken plaats?
Wanneer krijgt mijn kind een rapport?
Wat te doen bij Kinderzeer?
Wat is/doet de ouderraad?
Wat is/doet de Medezeggenschapsraad ?
Komt er tegenwoordig nog een schoolarts?
Zijn hoofddeksels e.a. op school toegestaan?
Mag mijn kind snoep meenemen naar school?
Heb ik als ouder enige inspraak over het reilen en zeilen op de school van mijn kind?
Zijn skeelers e.a. op school toegestaan?

Wanneer gaat mijn kind voor het eerst naar school?
Van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam heeft u een schrijven gehad op welke school uw kind instroomt. Als uw kind op de Zuidwester is geplaatst, is de procedure als volgt:
Twee a vier weken voordat uw kind 4 jaar wordt en naar school mag, nemen wij contact met u op en spreken een datum en tijd af, waarop u uw kind op school kunt inschrijven. We gaan er van uit, dat u dan uw zoon of dochter mee neemt.

Na de inschrijving krijgt uw kind een rondleiding door de school en maakt het kennis met de groep en de juf.

Veel ouders willen dat hun kind bij bepaalde vriendjes of buurkinderen in de groep komt. Daar proberen wij rekening mee te houden. Uitgangspunt van de school blijft, dat de drie kleutergroepen evenveel kinderen hebben en dat het aantal jongens en meisjes evenredig over de groepen is verdeeld.
Wij kunnen uw wens dus niet altijd inwilligen. Onze ervaring is ook, dat het voor kinderen goed is tijdelijk gescheiden te worden van het buurjongetje of buurmeisje. Temeer omdat de drie kleutergroepen ook veel gezamenlijke activiteiten hebben.

De eerste weken op school zijn voor de meeste kinderen moeilijk. Er wordt veel van hun aandacht gevergd en vaak zijn ze halverwege de schooltijd al doodmoe. In overleg met de groepsleerkracht wordt er veelal voor gekozen dat de kinderen de eerste week of weken in de morgen tot 11.00 uur naar school gaan. Als dat goed gaat, wordt de schooltijd verlengd tot 12.00 uur.
Onze ervaring is, dat deze werkwijze het gewenningsproces voor het kind vergemakkelijkt.


Instroomdat schooljaar 2016-2017  
Eerste schooldag:  maandag  3 oktober (voor kinderen  t/m 7 oktober)
Eerste schooldag:  maandag  7 november (voor kinderen  t/m 11 november)
Eerste schooldag:  maandag  5 december (voor kinderen  t/m 9 december)
Eerste schooldag:  maandag  9 januari (voor kinderen  t/m 13 januari)
Eerste schooldag:  maandag  6 februari (voor kinderen  t/m 10 februari)
Eerste schooldag:  maandag  6 maart (voor kinderen  t/m 10 maart)
Eerste schooldag:  dinsdag    3 april (voor kinderen  t/m 7 april)
Eerste schooldag:  maandag  1 mei (voor kinderen  t/m 5 mei)
Eerste schooldag:  maandag  6 juni (voor kinderen  t/m 9 juni
 

Naar boven

In welke groep wordt mijn kind geplaatst?

De school heeft 2 groepen 1-2 en maakt aan het begin van het schooljaar een planning van de te plaatsen kinderen. Uitgangspunten hierbij zijn:
- groepen met gelijke leerlingenaantallen
- evenveel jongens en meisjes verdeeld over de groepen

In mei/juni wordt er voor de ouders van de kinderen die dat komend schooljaar instromen een informatie-avond gepland. Ouders worden dan in de gelegenheid gesteld een voorkeur uit te spreken over plaatsing in een groep samen met een buurjongetje/-meisje, vriendje of vriendinnetje. Bij de planning van de kinderen over de groepen proberen we met deze voorkeuren rekening te houden. Dit blijkt in de praktijk echter lang niet altijd mogelijk.Naar boven

Hoe vraag ik verlof aan voor mijn kind?
De wet laat heel weinig ruimte toe om schoolverzuim toe te staan.

Slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de school terecht om voor uw kind vrij te vragen.  Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld:

Ziekte van de leerling. 
Als de leerling ziek is, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit aan de school kenbaar maakt. Even bellen is voldoende.

Een sterfgeval in de familie.
Als iemand in de familie is overleden en de leerling de school niet kan bezoeken, is een belletje naar de school voldoende.

Een feestelijke aangelegenheid in het gezin of familie.  
Bij feestelijke aangelegenheden (bijv. jubileum van ouders of grootouders) wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij eeb eventuele vrije schooltijd ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u bij de directeur van de school opvragen en ingeveld inleveren.
De directeur beoordeelt of de aanvraag terecht is.                                                                              
     
Een vakantie buiten de schoolvakanties.   

Ouders van leerplichtige kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen. Dat geldt ook voor wintersportvakanties, jubilea en familieweekends.

Dat mag hooguit één keer per jaar, voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep dat schooljaar in geen enkele schoolvakantie met het gezin op vakantie kunnen gaan en die een verklaring van de werkgever kunnen laten zien, waaruit blijkt dat zij inderdaad niet op een ander moment met vakantie kunnen gaan. De directeur van de school neemt in dat geval contact op met de werkgever. Deze is namelijk verplicht ouders met schoolgaande kinderen minimaal twee weken vrijaf te geven in schoolvakanties. Het is verboden toestemming te geven voor vakantie als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. 

 
Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier invult.
De school verwacht dat de ouder/verzorger kan aantonen dat hij/zij geen andere mogelijkheid heeft. Van belang bij deze aanvraag is de verklaring van de werkgever waarin hij/zij vermeldt dat de werknemer geen vakantie  kan opnemen tijdens de schoolvakantie. De directeur zal beoordelen in overleg  met de leerplichtambtenaar van de gemeente Edam-Volendam of de aanvraag terecht is en zal dit aan d eouders laten weten.

In de praktijk betekent dit dat:

• slechts bij een jubileum van de ouders of grootouders (bijv. 50 jarig huwelijk), waarbij de richtlijnen van de normale cao’s worden aangehouden, is er ruimte voor een kind voor een dag vrij. Voor bijv. een midweek vakantie wordt geen vrij gegeven.
• er geen mogelijkheid is vakanties te verlengen, dus er wordt geen vrij gegeven voor een vertrek op de vrijdag onder schooltijd voor een wintersportvakantie of een terugkomst op maandag na de meivakantie
de mogelijkheid tot de aanvraag voor een lang weekend onder schooltijd beperkt zijn, bij een jubileum kan de maandag of vrijdag vrij gegeven worden; in alle andere gevallen moet op vrijdag na schooltijd worden vertrokken en wordt het kind op maandag op school verwacht. 

Mochten ouders het leerplichtige kind (kinderen zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de maand waarin zij 5 jaar zijn geworden) toch thuis houden of wanneer het vermoeden bestaat van een niet terechte ziekmelding, dan is de school volgens de leerplichtwet verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De ambtenaar roept de ouders op of gaat bij ze langs, hoort ze en geeft ze bij moedwillig veroorzaakt verzuim een proces verbaal.

 

.


Naar boven

Zijn er mogelijkheden voor overblijven?
De school verzorgt de tussentijdse opvang, tussen 12.00 en 13.15 uur. Deze opvang wordt begeleid door een aantal dames die daarvoor een opleiding hebben gekregen.

Aan deze opvang zijn kosten verbonden: € 1.25 per kind per keer. Overblijf reserveringen gaan via een te downloaden app.en/of via internet. Neem hiervoor contact op met de overblijf op school..

Wij verzoeken u dringend er voor te zorgen dat kinderen eten en drinken mee naar school nemen als ze gebruik maken van de tussentijdse opvang. Er staan op school twee ijskasten om de etenswaren in te bewaren.

Naar boven

Mag een kind trakteren op een verjaardag?
Kinderen mogen hun mede klasgenoten trakteren op hun verjaardag. Nogal wat kinderen komen met chips of ijs. Denk ook eens aan een worstje, een stukje, fruit.

Naar boven

Wat als mijn kind niet kan meedoen aan gym- of zwemles?
Alle leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, zoals die worden omschreven in de schoolgids en in het schoolplan van onze school.
Als een kind een keer niet mee kan doen met de gym- of zwemles, gaan wij er van uit dat de ouders een briefje mee naar school geven met de reden waarom.
Als een kind helemaal niet kan gymen/zwemmen kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstelling verlenen voor deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling van gymnastiek naar aanleiding van een doktersrapport  of vrijstelling om deel te nemen aan de godsdienstlessen op grond van principiële bezwaren.  In overleg met de ouders, de leerkracht en het bevoegd gezag wordt dan bepaald welke passende onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.

Naar boven

Hoe zit het met hoofdluis?
Geen enge ziekte, geen besmetting, geen paniek. Het is gewoon een vervelend probleem dat we onder controle moeten houden. 

Op school worden in de week na iedere vakantie door een groepje ouders alle kinderen in de school gecontroleerd op hoofdluis. Deze ouders zijn door de GGD geinstrueerd.

Mocht bij een kind hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt er contact opgenomen met de ouders door de directeur. 

Als in een groep hoofdluis is geconstateerd krijgen alle kinderen van die groep een brief mee naar huis waarin melding wordt gemaakt van hoofdluis.
Wij verzoeken u dan tevens uw kind elke dag op hoofdluis te controleren en eventueel de nodige maatregelen te nemen. Ook wordt die groep nog meerdere keren gecontroleerd door de 'luizenouders' indien nodig.

Naar boven

Wat kan ik doen om hoofdluis te voorkomen?
U, als ouder, kunt natuurlijk ook het een en ander doen: controleer regelmatig het haar van uw kind.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de GG&GD.

Naar boven

Mag mijn kind op de fiets naar school?
Kinderen die dicht bij de school wonen, kunnen gerust lopend naar school komen. Hierdoor blijft er voor de kinderen die verder weg wonen (en dus wél met de fiets moeten komen) meer plek over om hun fiets netjes te stallen. Wij achten het onverantwoord dat de jonge kinderen van groep 1 t/m 3 alleen op de fiets naar school komen. Het verkeersinzicht is bij deze kinderen nog totaal afwezig en dat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Naar boven

Wat te doen als mijn kind ziek is?
Wij stellen het zeer op prijs als u ons telefonisch meldt (08.00 - 8.30 uur) of aan een buurkind een briefje meegeeft, dat uw kind ziek is of om een of andere reden niet naar school kan komen. Ook een email sturen is tegenwoordig mogelijk.

Zonder melding gaan wij er van uit dat een kind nog onderweg is van huis naar school. Wij gaan ons dan zorgen maken omdat er van alles kan gebeuren.

Kinderen die zonder bericht van school blijven, worden genoteerd als ‘ongeoorloofd afwezig’.

Naar boven

Wat gebeurt er als een docent ziek is?
Bij ziekte van een leerkracht wordt gezorgd voor een invaller(ster). Als dit niet lukt, wordt er intern een oplossing bedacht, zodat de leerlingen in ieder geval niet naar huis worden gestuurd.

Naar boven

Mag een kind onder schooltijd naar huisarts of tandarts?
U als ouder/verzorger kunt er veel toe bijdragen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt door bijv. bezoeken aan tandartsen, indien mogelijk, buiten schooltijd te laten vallen.
U dient zich te realiseren dat uw kind erbij gebaat is de lessen zoveel mogelijk te volgen, zodat er sprake is van een ononderbroken leerproces. U helpt daarbij ook de leerkrachten, die bij verzuim van leerlingen extra inspanningen moeten verrichten om de opgelopen achterstand weer teniet te doen.
De scholen hebben van hun kant de verplichting om de lessen zoveel mogelijk te geven.

Naar boven

Wanneer en waar wordt er gegymd?
Voor de kinderen van groep 1-2 zijn twee bewegingslessen per dag gepland. Bij mooi weer buiten, bij slecht wer binnen.

De kinderen van groep 3 t/m 8 gymen twee maal per week in sporthal de Kreil

op dinsdag:
groep 7: 08.30-09.20 uur
groep 4: 09.20-10.00
groep 3: 10.00-10.40
groep 5: 10.40-11.20
groep 6: 11.20-12.00
groep 8: 14.30-15.15

op vrijdag:
groep 7: 08.30-09.20 uur
groep 5: 09.20-10.00
groep 3: 10.00-10.40
groep 4: 10.40-11.20
groep 6: 11.20-12.00
groep 8: 13.15-14.00

Groep 3 heeft daarnaast een maal per twee weken zwemles, op donderdagmiddag.

Naar boven

Welke kleding draagt mijn kind tijdens de gymlessen?

De kinderen van groep 1-2 hebben een rugzak met gymkleren. Deze rugzak blijft op school. Wij verzoeken de ouders de kleren regelmatig mee te nemen en te wassen. De meisjes dragen veelal een gympakje of een korte broek met een shirtje, de jongens een korte broek en een shirtje.

Van de kinderen van groep 3-8, die twee maal per week in de Kreil gymen, wordt verwacht dat ze er zelf voor zorgen dat ze op die dagen gymkleren bij zich hebben en dragen: de meisjes een gympakje of broekje/shirt, de jongens een broekje/shirt. Naar boven

Wanneer, waar en door wie wordt gezwommen?
De kinderen van groep 3 krijgen eens per twee weken op donderdagmiddag zwemles in zwembad de Waterdam. Wij gaan er van uit dat de kinderen dan een rugzak bij zich hebben met zwemkleding en een handdoek. De kinderen worden rond 14.15 uur van school opgehaald door een bus en rond 15.40 uur weer op school afgezet

Drie keer per jaar wordt er met kleren aan gezwommen. De kinderen krijgen dan van te voren een brief mee naar huis.

De zwemlessen worden betaald door de gemeente, het vervoer moet door de ouders betaald worden. Reken op ongeveer € 40 per kind.

zwemrooster schooljaar 2016-2017:

Er wordt op de volgende donderdagmiddagen gezwommen.
  
8  september
22 september
6 oktober
27 oktober
10  november
24  november
8 december
22 december
20 januari
2 februari
16 februari
9 maart
23 maart
6 april
20 april
11 mei
1 juni
15 juni
29 juni
14 juli
 

Naar boven

Cadeautje voor de meester/juf als deze jarig is?
Als een leerkracht zijn verjaardag viert, wordt dat meestal gevierd in de groep. We hebben in overleg met de ouderraad bepaald dat kindereneen aardigheidje kunnen meenemen. Met nadruk wordt gezegd ‘aardigheidje’ omdat het niet de bedoeling is dat een cadeautje voor de leerkracht overdreven wordt.
Ook kan er als groep samen iets gekocht worden, Veelal neemt een ouder daarvoor het initiatief.

Naar boven

Wat zijn de schooltijden?
Alle groepen hebben dezelfde schooltijden:

Maandag: 08:30 tot 12.00 uur en van 13:15 tot 15:15 uur
Dinsdag:  08:30 tot 12.00 uur en van 13:15 tot 15:15 uur
Woensdag: 08:30 tot 11:30 uur
Donderdag: 08:30 tot 12.00 en van 13:15 tot 15:15 uur
Vrijdag: 08:30 tot 12:00 uur en van 13:15 tot 15:15 uur

De school opent ‘s morgens om 8.15 uur zijn deuren en ’s middags om 13.00 uur. Dit gebeurt op alle scholen in Volendam. Er zijn ouders die hun kinderen op verschillende basisscholen hebben: zo stellen we ze in staat om hun kinderen rustig naar school te brengen.
Kinderen mogen om 08.15 en 13.00 uur naar binnen. De schoolbel gaat om 08.25 en 13.10 uur, de kinderen zijn dan verplicht naar binnen te gaan om de lessen op tijd te kunnen laten starten.

Naar boven

Wat doet de school tegen pesten?
Pesten op school is een groot probleem voor kinderen die ermee te maken hebben.

De meesters en juffen nemen signalen heel serieus.

Op school is een pestprotocol aanwezig waarin leerkrachten alle maatregelen kunnen vinden om het pesten tegen te gaan. Het protocol is een verklaring van vertegenwoordigers van de school en de ouders/verzorgers, waarin men heeft afgesproken dat pestgedrag op school niet wordt geaccepteerd, en vervolgens dat het pesten op een bepaalde manier wordt aangepakt.

We doen onze best om alle kinderen een veilig gevoel te geven in de klas. Dit betekent dat wij stelling nemen tegen pestgedrag en concrete maatregelen treffen bij voorkomend pestgedrag. Ouders mogen het pestprotocol ook inzien.

Daarnaast beschikt de school over een vertrouwenspersoon die geraadpleegd kan worden door kind en ouders.

Naar boven

Wat moet ik doen als ik het met bepaalde zaken niet eens ben?
Overal kan wel eens iets misgaan of ontstaan misverstanden, dat is ook bij ons op school niet anders.

Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken wij dan naar een goede oplossing.

Indien dit gesprek naar uw mening toch wat onbevredigend is verlopen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie.

U kunt ook contact opnemen met één van de leden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Indien het overleg met de school geen afdoende oplossing biedt, dan kunt u met ons schoolbestuur gaan praten of een beroep doen op de klachtenregeling.

Naar boven

Heeft de school een klachtenregeling?
Vanaf 1 augustus 1998 is het schoolbestuur wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Deze regeling is alleen van toepassing wanneer u met uw klacht niet ergens anders terecht kan.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie immers in goed overleg met betrokkenen worden opgelost.

Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directeur plaatsvinden. Pas wanneer deze handeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Voor belangstellenden, de regeling is uitgebreid beschreven in de schoolgids.

Naar boven

Hoe werkt de klachtenregeling?
In eerste instantie wendt u zicht tot de contactpersoon, meestal de directeur van de school. Die verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.

De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het indienen van de klacht of het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, als het wenselijk of noodzakelijk is naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg.

Als de vertrouwenspersoon alleen aanwijzingen, maar geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen aan de klachtencommissie of aan het bevoegd gezag. De vertrouwenspersonen van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam zijn:

Johan Bond
Franekerlaan 23
1132LE Volendam
Telefoon: 0299-323703/320147
 
Loes van der Wielen
Bs. de Springplank
Telefoon: 0299-363029

Meldpunt vertrouwenspersoon Zuidwester:
Jenny Veerman
Telefoon: 0299-366300
 
Voor meer informatie, zie website van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam: www.deskov.nl

Naar boven

Hoe zit het met buitenschoolse opvang?
De voor- en naschoolse opvang heeft de school uitbesteed aan "Majest". Deze opvang is niet gratis.

Voor vragen over de voor- en naschoolse opvang (BSO) kunt u contact opnemen met 'Majest' tel: 0299-316478.

De school zelf verzorgt de tussentijdse opvang, tussen 12.00 en 13.15 uur. 

Naar boven

Kan ik mijn kinderen met de auto naar school brengen?
Wij stellen het zeer op prijs als u uw kinderen zo veel mogelijk op de fiets of lopend brengt: zo voorkomen wij gevaarlijke verkeerssituaties bij de school.

Naar boven

Wat zijn de regels voor eten en drinken tijdens het speelkwartier?
De kinderen van groep 1 en 2 nemen schoongemaakt fruit en eventueel drinken mee naar school.

Iedere morgen is er een fruit/drink pauze in kringvorm. De kinderen krijgen dan de gelegenheid de meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen. Zet u aub de naam van het kind op de etens/drinkwaren.  

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 eten fruit tijdens het speelkwartier. .
 
Indien u ook drinken meegeeft, mogen dat niet-koolzuur-houdende dranken of Chocomel zijn. Wat wel kan zijn vruchtensappen, yoghurtdrink, melk e.d. in een beker of een pakje.

Tijdens de lessen wordt niet gesnoept.

Naar boven

Kan ik als ouder helpen op school?
Natuurlijk kan dat, heel graag zelfs! Het is belangrijk dat u als ouders nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind(eren) op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als de ouders een goed contact hebben met de school, als de ouders weten hoe er dagelijks wordt gewerkt, als ze er thuis over praten en er ook rekening mee houden.

Veel ouders zijn actief betrokken bij het onderwijs op onze school. U kunt bij allerlei zaken helpen, een aantal voorbeelden:
 • bij de luiscontrole
 • als leesouder
 • als hulpouder bij handvaardigheid
 • als computerouder
 • begeleiding van excursies
 • bij het organiseren van feesten en sportevenementen
 • vervoer bij theatervoorstellingen
 • de communie- en vormselvoorbereidingen
 • als schoonmaakouder
 • bij spelletjesmiddagen
 • bij de voorbereiding van het kerst- en paasproject
 • bij schoolreisjes
 • bij sportdagen

Daarnaast gebeurt het tijdens een schooljaar nog tientallen keren dat om allerlei redenen een beroep op een ouder moet worden gedaan. En, dat mag gerust eens worden gezegd; op onze school kunnen we gelukkig jaarlijks rekenen op een zéér groot aantal bereidwillige ouders. We zijn daarmee uiteraard ontzettend blij! We mogen zelfs stellen dat verschillende dingen binnen de school zonder hulp van deze ouders niet op de huidige wijze te organiseren zouden zijn.

Aan het einde van elk schooljaar organiseren we een medewerkersavond voor alle ouders die zich in het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor de school.

Naar boven

Vanaf welke leeftijd mag/moet mijn kind naar school?
Als een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool, maar op vijfjarige leeftijd is het pas leerplichtig en moet het naar school.

Voor de ontwikkeling van een kind is het natuurlijk erg belangrijk dat het zo weinig mogelijk onderwijs verzuimt. Wij raden ouders dan ook aan het kind vanaf het vierde jaar naar school te laten gaan.

We maken slechts een voorbehoud als het gaat om kinderen die tegen het eind van het schooljaar vier worden, zij kunnen beter instromen meteen na de zomervakantie.

Naar boven

Kan mijn kind op school leren typen?
Er zijn drie instellingen die typecursussen voor kinderen in de aanbieding hebben. De meeste leerlingen in Volendam kiezen voor de cursus van het IST, het instituut voor schoolopleidingen toetsenbordvaardigheid. Wij als school hebben goede ervaringen met dit instituut. Er wordt in een lokaal op school lesgegeven en de resultaten zijn goed tot zeer goed/
Vaak zijn kinderen heel enthousiast bij inschrijving, maar in de praktijk blijkt het typen best lastig te zijn. Ouders en kinderen moeten dit van tevoren wel goed met elkaar bespreken. Andere firma’s zijn  Scheidegger en Pica. .

Naar boven

Wanneer komt de schoolfotograaf?
Eén keer per jaar worden er schoolfoto’s gemaakt door een professionele fotograaf. U wordt tijdig op de hoogte gebracht, zodat u rekening kunt houden met de kleding.  

Naar boven

Mijn kind zoekt excuusjes om niet naar school te gaan. Wat moet ik doen?
Soms komt het voor dat een kind regelmatig ziek wordt gemeld. Er kan dan sprake zijn van andere dan alleen maar lichamelijke oorzaken. Het kind kan zich op school niet prettig voelen, het wordt wellicht gepest, heeft onenigheid met de leerkracht of ziet op tegen bepaalde vakken. Soms zijn er ook omstandigheden thuis waardoor een kind min of meer gedwongen wordt niet naar school te gaan. In al deze gevallen is sprake van oneigenlijk verzuim.
Indien u het vermoeden heeft dat uw kind af en toe een excuus zoekt om maar niet naar school te hoeven gaan, is het aan te raden contact op te nemen met de groepsleerkracht en/of de directie van de school. Gezamenlijk proberen we dan tot een oplossing te komen die in het belang is van uw kind. Bij veelvuldige afwezigheid zal de school zelf ook actie ondernemen om de oorzaak daarvan te achterhalen.

Naar boven

Kan mijn kind van school gestuurd worden?
Indien een kind zich ernstig misdraagt, zodat de rust en veiligheid op school worden verstoord, spreken we van wangedrag. Het kind kan dan van school gestuurd worden. Indien deze maatregel van tijdelijke aard is (gedurende enkele dagen of weken), spreken we van schorsing. Schorsing vindt plaats in afwachting van andere maatregelen maar kan ook leiden tot verwijdering. Tijdens de schorsingsperiode zullen gesprekken plaatsvinden met de ouders, leerkracht, directie en schoolbestuur.

Indien de maatregel voorgoed van kracht is, spreken we van verwijdering. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat tot definitieve verwijdering wordt overgegaan, zal eerst worden geprobeerd een andere school voor de leerling te vinden.

Naar boven

Wat is de ouderbijdrage en waarom moet ik die betalen?
De school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. De ouderraad stelt in samenspraak met de school de hoogte van de bijdrage vast. Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad moet wel instemmen met de hoogte van de bijdrage.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het wel of niet betalen van deze bijdrage staat los van de kwaliteit van het onderwijs dat het kind ontvangt. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage.
Met de ouderbijdrage worden die extra’s betaald waar de school geen subsidie voor ontvangt zoals bijvoorbeeld:
Traktaties bij feestelijke gelegenheden
 • Het Sinterklaasfeest
 • Oliebollen met kermis
 • De Paasviering
 • Een broodmaaltijd tijdens de kerstviering
 • De afscheidsavond voor groep 8
 • Versnaperingen e.d.
 • Excursies
 • Activiteiten rond het afsluiten van het schooljaar

De bijdrage heeft overigens een vrijwillig karakter, maar wanneer de ouderraad over beperkte middelen beschikt, zullen diverse leuke activiteiten moeilijker te financieren zijn…

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2012-2013 is vastgesteld op €25 per kind.

Naar boven

Wat is een schoolvorderingsgesprek?
Een schoolvorderingsgesprek is een gesprek tussen -meestal- de groepsleerkracht en de ouder(s) van een kind. Onderwerp van gesprek zijn meestal de leervorderingen van het kind, maar het gesprek kan ook gaan over gemaakte afspraken inzake bijvoorbeeld gedrag. 

Tijdens dit gesprek kunnen de ouders met de leerkracht nagaan of het kind zijn talenten goed benut, wat de sterke en minder sterke kanten zijn en of er sprake is van echte zwakke punten.

Vervolgens is het van belang te weten hoe de school in samenwerking met de ouders kan werken aan achterstanden of problemen al dan niet met inschakeling van deskundigen.

Naar boven

Wanneer vinden schoolvorderingsgesprekken plaats?
Altijd na het eerste rapport worden er voor alle kinderen schoolvorderingsgesprekken gepland 
Voor de leerlingen en ouders van groep 8 is er in februari ook de bespreking van de uitslag van het NIO onderzoek. Indien nodig vindt er in april na de Cito-eindtoets nog een gesprek plaats

In juni zijn er de uitslagen van de Cito-Entreetoets groep 7. Ouders worden uitgenodigd naar school te komen om de uitslag te bespreken met directie of groepsleerkracht.

Wat betreft de groepen 1 en 2 is er een rapport gekoppeld aan een bespreking gepland:
- groep 1: in februari, juni en een maand na instroming
- groep 2: in februari en juni

Naast deze geplande gesprekken vinden ook incidentele gesprekken plaats, dit naar aanleiding van gedrag en/of schoolvorderingen, onderzoeken e.a.. Deze gesprekken vinden plaats op initiatief van de ouders, de groepsleerkracht, de interne begeleider of de directie van de school. Naar boven

Wanneer krijgt mijn kind een rapport?
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen dit schooljaar een rapport op 26 november, 25 maart en 19 juli.

Voor de leerlingen groep 8 is er 1, 2 en 3 februari de Cito-Eindtoets gevolgd door een rapport. De uitslag wordt vervolgens met de ouders en eventueel het kind besproken .

In juli zijn er ook de uitslagen van de Cito-Entreetoetsen groep 5, 6 en 7. Ouders worden uitgenodigd naar school te komen om de uitslag te bespreken met directie of groepsleerkracht.

Wat betreft de groepen 1 en 2 is er een rapport, gekoppeld aan een bespreking gepland:
- groep 1: in februari, juni en een maand na instroming
- groep 2: in februari en juni

Naar boven

Wat te doen bij Kinderzeer?
Als kinderen kinderzeer hebben en de wondjes zijn open en vochtig, dan is de kans op besmetting uiterst groot. Het is dan beter om uw kind een tijdje thuis te houden totdat de wondjes goed dicht zijn. Wij stellen het op prijs als u de groepsleerkracht van uw kind inlicht bij kinderzeer, om de kans op besmetting te verkleinen.

Naar boven

Wat is/doet de ouderraad?
De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders. Samen met docenten en directie overlegt zij over zaken, die niet direct betrekking hebben op de inhoud van het onderwijs, maar wel op schoolactiviteiten.
De ouderraad houdt zich bezig met zaken als excursies, sinterklaasviering, kerstviering, kerstmaaltijd en activiteiten in de laatste schoolweek. De ouderraad organiseert feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Daarnaast zorgt de ouderraad ervoor dat het schoolreisje kan plaatsvinden. De raad helpt bij de organisatie van de sportdag en andere evenementen. Een aantal keer per jaar komt de Ouderraad bijeen voor een vergadering.

Naar boven

Wat is/doet de Medezeggenschapsraad ?
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt samengesteld uit ouders en leerkrachten en behandelt zaken die te maken hebben met het onderwijs op onze school, zoals bijvoorbeeld bij benoemen van personeel en het plannen van vakantieroosters. Het schoolteam en het schoolbestuur leggen hun plannen voor aan de MR en de MR wordt betrokken bij besluiten van het bestuur die de school aangaan. Dus iedereen die vragen heeft over onderwijskundige zaken op school, kan naar een lid van de raad gaan om uitleg.Naar boven

Komt er tegenwoordig nog een schoolarts?
Per schooljaar worden kinderen onderzocht van bepaalde groepen, bijvoorbeeld die van groep 7.

Ouders krijgen dan een briefje mee naar huis waarin ze worden opgeroepen om met hun kind langs te komen voor een onderzoek. Tot nog toe houdt de schoolarts spreekuur in het Maria Goretti gebouw, een lokatie die voor ieder gemakkelijk bereikbaar is.

Ook worden door een verpleegster ieder jaar kinderen, met name die van de groepen 1-2,  onderzocht wat betreft hun gehoor en gezicht. Ook voor het onderwijs is het uiterst belangrijk dat deze zintuigen goed functioneren.

Daarnaast wordt de school bezocht door een logopedist. Ouders en leerkrachten kunnen kinderen daarvoor aanmelden.

Naar boven

Zijn hoofddeksels e.a. op school toegestaan?


Hoofddoeken en gezichtsbedekkende sluiers: 
Een school voor bijzonder onderwijs mag aan leerlingen en personeel eisen stellen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de grondslag van de school. Zo kan een katholieke of protestants-christelijke school een hoofddoek of een gezicht bedekkende sluier verbieden. De school moet dan wel bewijzen dat de geloofsuitingen die horen bij het kledingstuk het onmogelijk maken om de grondslag van de school te realiseren. Het openbaar onderwijs mag zulke eisen niet stellen.
Het dragen van een hoofddoek of andere aan godsdienst of levensbeschouwing gerelateerde kleding.
Gelet op de ook in het schoolplan geformuleerde uitgangspunten van de visie op het onderwijs dat op school wordt gegeven, zal het dragen van een hoofddoek of andere aan godsdienst of levensbeschouwing gerelateerde kleding bij ouders worden toegestaan mits hierbij geen gedrag wordt getoond of uitlatingen worden gedaan die kunnen leiden tot ongewenste spanningen tussen aan school betrokkenen. In een multiculturele samenleving is sprake van integratie, waarbij bevolkingsgroepen hun eigenheid kunnen behouden, rekening houdend met de eigenheid van anderen. Assimilatie en segregatie passen hier niet in.
Voor kinderen, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel, alsmede voor studenten en vrijwilligers geldt dat het dragen van een hoofddoek of andere aan godsdienst of levensbeschouwing gerelateerde kleding e.e.a. niet wordt toegestaan. Het beleid van de school berust consistent op de identiteit van de school zoals beschreven in de schoolgids en  het schoolplan. De gestelde eisen over de kleding zijn noodzakelijk voor de verwezenlijking van de grondslag van de school.
Ingeval van een zeer specifieke situatie kan (tijdelijk) een uitzondering worden gemaakt. Dit kan alleen na schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag.

Daarnaast zijn ook petten, capuchons en andere hoofddeksels in de school verboden. In uitzonderlijke gevallen, als het gaat om gezondheidsredenen,  kan  de directie van dit voorschrift afwijken.Naar boven

Mag mijn kind snoep meenemen naar school?
Wij stellen het op prijs als er tijdens een schooldag niet wordt gesnoept, met uitzondering van verjaardagstractaties.

In plaats van snoep zijn er vele gezonde alternatieven die in de pauze genuttigd kunnen worden.

Snoepen onder de lessen is niet toegestaan.

Naar boven

Heb ik als ouder enige inspraak over het reilen en zeilen op de school van mijn kind?
Elke ouder kan meehelpen de school nog beter te laten draaien.

U kunt uw betrokkenheid tonen door het bieden van praktische hulp bij allerlei lessen, maar ook door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolse zaken. U krijgt dan de kans invloed uit te oefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

U heeft recht op medezeggenschap. We kennen hiervoor de Medezeggenschapsraad. Als ouder kunt u zitting nemen in de medezeggenschapsraad van de school. 

Naar boven

Zijn skeelers e.a. op school toegestaan?
Skeelers, skateboards e.a. zijn op school niet toegestaan. Er zijn in het verleden veel ongelukken geweest op het plein. Wij verzoeken de ouders dan ook de kinderen er op te wijzen dat ze die dingen thuis moeten laten.

Naar boven